Logopedie

De term logopedie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Logos: woord
Paedin: opleiding 

         
Opleiden in het woord.
Ook wel vaak spraaklerares of praatjuf genoemd.

Logopedie is echter veel breder dan het gesproken woord. Logopedie is begeleiding bij problemen in de communicatie: 
Adem/stem, vloeiendheid van het spreken
Spraak, mondmotoriek, mondgedrag
Taal: taalbegrip en taalproductie


Akoepedie

De term akoepedie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Akoein: luisteren
Paedin: opleiding


Opleiden in het luisteren.

Akoepedie is begeleiding bij gehoorproblemen:
• Articulatieproblemen bij slechthorendheid of doofheid • Stemproblemen bij slechthorendheid of doofheid
• Liplezen/spraakafzien/nonverbale communicatie
  inzetten bij communicatieproblemen bij
  slechthorendheid of doofheid
• Begeleiding bij revalidatie na een CI-traject
  (Cochleaire Implant), o.a. luistertraining


Dyslexie

De term dyslexie bestaat uit de volgende Griekse woorden:
Dys: beperkt
Lexis: woord 

Het beperkte woord. Definitie dyslexie 

Definitie dyslexie Stichting Dyslexie Nederland:
“ Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.
De logopedist kan begeleiding bieden bij dyslexie en lees- en spellingproblemen, o.a.:
• beginnende geletterdheid en de gerelateerde 
  spraak-/taalproblemen
• technisch- en begrijpend lezen en spelling en de
  gerelateerde spraak-/taalproblemen
• advies en begeleiding bij het inzetten van (ICT-)
  hulpmiddelen bij dyslexie.


Welkom bij talk2b

MAAK GERUST EEN AFSPRAAK

Ik ben Geeske Bouwknegt
Ik ben logopedist, akoepedist, dyslexiespecialist en dyslexie-ICT-coach.
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en geregistreerd in het dyslexieregister van de NVLF
  • Gecertificeerd dyslexie-ICT-coach bij Lexima,
    ik geef advies en begeleiding bij het inzetten van een ICT-hulpmiddel bij dyslexie aan ouders/kinderen en leerkrachten/scholen/schoolbesturen

Neem contact op voor een afspraak! 06 53 81 58 92               

geeske@talk2b.nl.


Nieuws

Paramedische zorg in Dalen wordt uitgebreid
  • Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij de logopediste voor stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikproblemen. Logopediepraktijk Talk2B is gespecialiseerd in dyslexie, lees- en spellingproblemen en cursussen ‘spraakafzien’ voor slechthorende en dove volwassenen.
  • Het spreekuur is op wisselende dagen. Afspraken kunnen worden gemaakt via www.talk2b.nl.
  • Voor het gehele stuk ga naar 
    huis aan huis Coevorden